Zadanie M3.06.4 Identyfikacja przeszkód dla ewaluacji

Pomyśl o innych przeszkodach, które mogą wyniknąć podczas przeprowadzania ewaluacji programu mentoringu. Jak można pokonać te przeszkody? Wypełnij tabelę poniżej. Pierwszy rząd zawiera przykład.

Potencjalna przeszkoda Stosowni uczestnicy ewaluacji Możliwe rozwiązanie(-a)
Niski wskaźnik odpowiedzi na ankiety Wszyscy

• Przeprowadzenie wywiadów twarzą w twarz w miarę możliwości
• Zapewnienie zachęt do wypełnienia ankiet
• Zadbanie o ty, by ankiety były możliwie najkrótsze i najprostsze

... ... ...