Άσκηση M2.03.3. To σχέδιο δράσης: Θέτοντας έξυπνους (SMART) στόχους

Οι στόχοι μπορούν να καθοριστούν με βάση:

 • Την ανάληψη νέων ευθυνών
 • Τον καθορισμό του ρόλου στην εργασία
 • Τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν με την πάροδο του χρόνου
 • Το επίπεδο υποστήριξης που παρέχεται από μέντορα / καθοδηγητή
 • Τις διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Τις συμπεριφορές και στάσεις

Στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιείται ένα απλό ακρωνύμιο για τον ορισμό έξυπνων (SMART στα αγγλικά) στόχων. Το SMART σημαίνει:

1. Specific (Συγκεκριμένοι) - Οι στόχοι πρέπει να καθορίζουν τι θέλουν να επιτύχουν.

2. Measurable (Μετρήσιμοι) - Θα πρέπει να μπορείτε να μετρήσετε εάν ικανοποιείτε τους στόχους ή όχι.

3. Achievable (Επιτεύξιμοι) - Είναι οι στόχοι που ορίσατε επιτεύξιμοι και εφικτοί;

4. Realistic (Πραγματικοί) - Μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους με τους πόρους που έχετε;

5. Time (Χρόνος) - Πότε θέλετε να επιτύχετε τους καθορισμένους στόχους;


Όταν τίθενται στόχοι:

 • Διαιρέστε το γενικό στόχο σε επιμέρους στόχους
 • Να είστε σαφείς στο τι χρειάζεται να κάνετε σε κάθε βήμα
 • Να είστε συγκεκριμένοι σε κάθε βήμα
 • Προσδιορίστε τι, πότε και πώς;
 • Προσδιορίστε ποιον χρειάζεστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας
 • Ρυθμίστε κατάλληλα το χρόνο προκειμένου να ελέγξετε την πρόοδό σας και να προσαρμόσετε το σχέδιο αν χρειαστεί.


Συμπληρώστε το επόμενο αρχείο και επισυνάψτε το σε αυτή την άσκηση.