Άσκηση M3.06.4 Προσδιορισμός των Εμποδίων της Αξιολόγησης

Σκεφθείτε τα άλλα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης του προγράμματος mentoring. Πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Η πρώτη σειρά περιέχει ένα παράδειγμα.

Πιθανά εμπόδια Σχετικοί συμμετέχοντες αξιολόγησης Πιθανές λύσεις
Χαμηλό ποσοστό απόκρισης στις έρευνες λοι
  • Υλοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων, όπου είναι δυνατόν
  • Παροχή κινήτρων για την ολοκλήρωση των ερευνών
  • Υλοποίηση των ερευνών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
... ... ...