Άσκηση M3.07.2 Ανάπτυξη μιας Έρευνας Αξιολόγησης

Αναπτύξτε μια έρευνα αξιολόγησης για το πρόγραμμα mentoring.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου από το συνημμένο αρχείο για χρήσιμες συμβουλές κατά τη δημιουργία της έρευνας σας.

Κάνετε τις ερωτήσεις σύντομες και σαφείς, ιδανικά όχι περισσότερες από 20 λέξεις η κάθε μία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στους ερωτώμενους όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη απάντηση, επιλέξτε όλες τις επιλογές που ισχύουν).

  • Ξεκινήστε με ερωτήσεις που δεν είναι προσωπικές και είναι αρκετά εύκολο να απαντηθούν.
  • Αποφύγετε ερωτήσεις που έχουν περισσότερες από μία κεντρικές ιδέες ή θέματα (που μερικές φορές αναφέρονται ως ερωτήσεις διπλού άξονα). Παράδειγμα διπλής ερώτησης:
    • Το πρόγραμμα κατάρτισης για μέντορες αύξησε τις γνώσεις σας σχετικά με το πρόγραμμα καθοδήγησης και αποκτήσατε μεγαλύτερη κατανόηση για το τι αναμένεται από εσάς στο ρόλο σας ως μέντορα;

Αυτή η ερώτηση περιέχει δύο ιδέες: το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα mentoring, αλλά δεν παρέχει πρόσθετη σαφήνεια σχετικά με το ρόλο του μέντορα.

  • Διατηρείτε απλή γλώσσα και αποφύγετε την ορολογία.
  • Αποφύγετε λέξεις που είναι ανοικτές στην ερμηνεία (π.χ. "γενικά", "συνήθως", "μέσος όρος", "τυπικά", "συχνά" και "σπάνια").