M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 3

Ad. 3. Jakie są cele i zakres programu (konkretne cele, dla konkretnych grup pracowników, dla organizacji)?

Na tym etapie planowania trzeba przede wszystkim rozstrzygnąć, czy proces mentoringowy ma się wpisywać w strategię organizacji, jeśli tak, jakie cele ma pomóc osiągnąć. Czy będą to cele organizacji? czy cele indywidualne poszczególnych uczestników?

Współcześnie programy mentoringowe najczęściej łączą oba podejścia. Z jednej strony mają realizować cele założone przez organizację np. wdrożenie nowych pracowników w kulturę organizacji, przekazywanie wiedzy „ukrytej" przypisanej do poszczególnych stanowisk pracy, z drugiej zaś strony są to także (przynajmniej częściowo) indywidualne plany rozwoju mentorowanych. Już na etapie planowania mentoringu ważne jest „nakreślenie" proporcji dla obu tych elementów. Powinno się także określić przestrzeń dla indywidualnych planów mentoringowych, a pomocne w tym zakresie mogą się okazać wzorce kompetencji przypisane do poszczególnych stanowisk (o ile organizacja je posiada).