M3.06. Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu

5. Plan ewaluacji

5.2. Plan ewaluacji

Cel i zakres
Z zasady, celem ewaluacji powinno być ustanowenie rezultatów lub wartości programu, jakie się zapewnia i znalezienie sposobów na poprawę programu. Należy zaprojektować ewaluację formatywną i sumatywną.
Zdefiniowanie celu ewaluacji pomoże się skoncentrować i opisać inne kroki w procesie ewaluacji. Należy też wyznaczyć zakres ewaluacji. Może być wąski lub szeroki, może się skupiać na wszystkich uczniach lub na grupach docelowych. Wąska, skoncentrowana ewaluacja może szukać odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jak udało się dopasowanie par mentor/podopieczny?
 • Jaki był wpływ szkolenia mentora?
 • Czy mentor/podopieczny osiągnęli cele ustanowione w ich planach mentoringu? (pomiar wyniku mentora/podopiecznego)
 • Czy program miał pozytywne oddziaływanie np. na kompetencję pracowników?

Zakres ewaluacji może być też bardzo szeroki, np. pomiar sukcesu i oddziaływania programu mentoringu.
Zakres ewaluacji często wyznacza ilość dostępnych zasobów. Im większa i bardziej zaangażowana ewaluacja, tym bardziej kosztowna będzie w kategoriach czasu i pieniędzy. Jeżeli dostępne są minimalne zasoby, warto wziąć pod uwagę bardziej skoncentrowany i mniej zaangażowany proces ewaluacji.

Metoda
W planie ewaluacji należy zdecydować, jakie informacje chce się poznać, jakie metody zostaną zastosowane do uzyskania tych informacji oraz jakich dowodów użyje się do wsparcia informacji. Np.:

Kryteria ewaluacji Metoda ewaluacji Dowód wspierający
Czy podopieczni uznają program mentoringu za przydatne narzędzie? Kwestionariusz/ Pytania
 • 90% podopiecznych skorzystało w jakiś sposób z programu
 • 90% podopiecznych chciałoby kontynuować program
 • 85% podopiecznych odczuło, że program mentoringu zwiększył ich szanse zawodowe w firmie
Czy program mentoringu poprawił rozwój kariery podopiecznego w firmie? Analiza danych
 • 75% wzrost partycypacji podopiecznych w programach szkoleniowych
 • 30% wzrost partycypacji podopiecznych w konferencjach
 • 90% wzrost zaangażowania podopiecznych w „Zielony System” naszej organizacji
Czy mentor spełnił wszystkie ich oczekiwania?
 • Kwestionariusz samooceny
 • Formularz informacji zwrotnych podopiecznego
 • 100% wskaźnik zwrotu kwestionariuszy samooceny – 98% zadowolenia mentorów, 93% zadowolenia podopiecznych
Czy podopieczny spełnił wszystkie ich oczekiwania?
 • Kwestionariusz samooceny
 • Formularz informacji zwrotnych mentora
 • 90% wskaźnik zwrotu kwestionariuszy samooceny – 88% zadowolenia mentorów, 90% zadowolenia podopiecznych

Dane
Pytania do ewaluacji determinują źródła danych. Po wyszczególnieniu pytań, kolejny etap to wyznaczenie, kto lub co może najlepiej zapewnić informacje prowadzące do odpowiedzi na pytania. Potencjalne źródła danych obejmują następujące podmioty:

 • Mentor
 • Podopieczny
 • Kierownik liniowy mentora
 • Współpracownicy
 • Kierownictwo wyższego szczebla

Źródła danych mogą też uwzględniać rejestry programu, takie jak liczba wykonanych i podpisanych planów rozwoju kariery lub czas poświęcony na plan rozwoju kariery. Źródła danych mogą też uwzględniać analizę dokumentacji prowadzonej przez inne podmioty, takie jak:

 • Uczestnictwo w programach szkoleniowych
 • Uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z ich rolą zawodową