Słownik

Program modułowy szkolenia zawodowego

Dokumentacja szkolenia zawodowego określająca rezultaty uczenia się, zakres i ustalenia dotyczące metod nauczania i uczenia się oraz pomoce dydaktyczne (w tym materiały do wdrożenia działań). Wybór treści modułowego programu szkoleniowego na podstawie analizy zadań zawodowych występujących w ramach zawodu.

Moduł

Zakres pracy odpowiadający kompetencjom zawodowym wydzielonym w standardzie kompetencji zawodowej, wyrażony w formie jednostek modułowych. Jest to osobna część modułowego programu szkoleniowego, składająca się z zestawu rezultatów uczenia się powiązanych z daną kompetencją zawodową, której efekty są opisane w jednostkach modułowych, umożliwiająca studentom osiągnięcie rezultatów uczenia się w formie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych.

Jednostka modułowa

To logiczny i możliwy do przyjęcia segment pracy w obszarze zawodu, z wyraźnie określonym początkiem i końcem, odpowiadający konkretnemu szkoleniu. Rezultatem jest produkt, usługa lub ważna decyzja. Zadanie zawodowe wymaga zawodowej ekspozycji pracownika na elementy takie jak narzędzia, sprzęt, inni ludzie, informacje, dane, wydarzenia, warunki, środowisko itp.

Mapa edukacyjna modułowego programu szkoleniowego

Jest to graficzny wykres blokowy pokazujący korelacje pomiędzy modułami i jednostkami modułowymi wyszczególnionymi w programie szkolenia zawodowego. System korelacji modułów i jednostek modułowych umożliwia optymalną organizację zajęć edukacyjnych i podział szkolenia w grupie.

Wiedza

Oznacza zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z danym obszarem pracy lub nauki. Opisuje się go jako wiedzę teoretyczną oraz/lub faktograficzną.

Umiejętności

Oznaczają zdolność do korzystania z wiedzy i know-how w celu realizacji zadań i rozwiązywania problemów. Opisuje się je jako poznawcze (myślenie logiczne, intuicyjne i twórcze) lub praktyczne (uwzględniające zręczność manualną oraz używanie metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

Kompetencje

Oznaczają zweryfikowaną zdolność do korzystania z wiedzy, umiejętności oraz zdolności osobistych, społecznych i metodologicznych w sytuacjach pracy lub nauki oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. Opisuje się je w kategoriach odpowiedzialności i niezależności.

Jednostka rezultatów uczenia się

Element kwalifikacji składający się ze spójnego zbioru wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można ocenić i potwierdzić. Jednostka rezultatów uczenia się może być określona dla jednej kwalifikacji lub wspólna dla kilku kwalifikacji, lub też może opisywać tak zwane kwalifikacje dodatkowe, które nie są częścią formalnych kwalifikacji lub programu nauczania.

Ocena rezultatów uczenia się

Oznacza metody i procesy wykorzystane do ustalenia zakresu, w jakim osoba ucząca się faktycznie przyswoiła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Walidacja rezultatów uczenia się /b>

Oznacza proces potwierdzenia, że pewne oceniane rezultaty uczenia się uzyskane przez osobę uczącą się odpowiadają konkretnym rezultatom, które mogą być wymagane dla jednostki lub kwalifikacji.

Uznanie rezultatów uczenia się

Oznacza proces poświadczenia oficjalnie uzyskanych rezultatów uczenia się poprzez przyznawanie jednostek lub kwalifikacji.

Uczenie się w miejscu pracy (WBL)

Strategia edukacyjna, zapewniająca studentom rzeczywiste doświadczenie pracy, w ramach którego mogą wykorzystać umiejętności akademickie i techniczne.

Last modified: Tuesday, 7 August 2018, 9:28 AM