Wstęp do kursu

Witamy na szkoleniu EcoMentor!

Cele

Kurs EcoMentor ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników sektora eko-przemysłu, którzy są mentorami w swoich organizacjach, oraz certyfiakcję zdobytych kompetencji.

Grupa docelowa

Kurs adresowany jest do mentorów i potencjalnych mentorów z branży eko-przemysłu.
Mentorzy to doświadczeni pracownicy, którzy zostali wybrani przez swoją firmę, aby pomóc nowym lub już zatrudnionym pracownikom w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.

Trwanie

Całkowity czas trwania tego kursu e-learningowego wynosi 40 godzin.

Struktura

Kurs składa się z czterech (4) modułów, trzy główne moduły koncentrują się na procesie mentoringu, a wstępny koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Jak przedstawiono w poniższej tabeli, moduły są podzielone na osiem (8) modułów, które są równe zadaniom zawodowym wykonywanym w pracy mentora.

Moduł Nazwa jednostki modułowej
Moduł 0: Wprowadzenie Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Moduł 1: Planowanie działań w zakresie mentoringu M1.01. Stosowanie zasad uczenia się osób dorosłych i mentoringu w procesie uczenia się w miejscu pracy
M1.02 Projektowanie i planowanie procesu mentoringu
Moduł 2: Realizaca działań w zakresie mentoringu M2.03. Analiza warunków istotnych dla procesu mentoringu w miejscu pracy
M2.04. Realizacja procesu mentoringu
M2.05. Zapis i analiza procesu mentoringu
Moduł 3: Ocena działań w zakresie mentoringu M3.06. Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu
M3.07. Realizacja ewaluacji procesu mentoringu

Przejdź do wstępu do wybranego modułu, żeby zobaczyć więcej informacji!

Współczesne wyzwania rynku pracy sprawiają, że uczymy się przez całe życie. Zmienia się sam proces i metody uczenia, ale jego celem jest zawsze ciągłe dążenie do zdobywania nowej lub uzupełniania  już nabytej wiedzy.  Proces uczenia się, szczególnie ludzi dorosłych,  to także doskonalenie sposobu działania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i nabywanie kompetencji. Uczyć możemy się w różny sposób (czytając, słuchając, analizując możliwe rozwiązania, studia przypadków, ale także od innych, bardziej doświadczonych współpracowników). 

Każdy z nas ma indywidualny, preferowany sposób/styl uczenia się: jedni wolą bazować na wiedzy teoretycznej, koncepcjach i modelach (to tzw. teoretycy, którzy preferują podejście logiczne, systematyczne, lubią dociekliwe pytania i indywidualny krytycyzm); druga grupa to tzw. typ refleksyjny (przywiązuje wagę do szczegółów oraz potrzebuje czasu i okazji do wymiany poglądów);  pragmatycy wolą od razu stosować zdobytą wiedzę, dlatego lubią działania praktyczne pozwalające zastosować zdobyte umiejętności; wreszcie aktywiści, lubiący działać, to liderzy, którzy lubią wyzwania i podejmowanie decyzji.

 Jak wskazują  badania  najbardziej skuteczne jest łączenie kilku metod uczenia się i przekazywania wiedzy (czyli tzw. przekaz zintegrowany) i uczenie się przez doświadczenie.

Mentoring  rozumiany jako niezależna od hierarchii służbowej, dobrowolna  pomoc udzielana przez jednego  człowieka (mentora) drugiemu człowiekowi (mentee, mentorowanemu) lub grupie osób (mentoring grupowy), pozwalająca  poczynić znaczący postęp w wiedzy i pracy zawodowej, wpisuje się  w edukacje ludzi dorosłych. Mentoring pojmowany jako udzielanie rad, informacji lub wskazówek przez osobę, która ma doświadczenie, umiejętności lub praktyczną wiedzę dla osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka, doskonale odpowiada też  różnym stylom uczenia się.

Przygotowując więc proces mentoringowy, proces uczenia się ludzi dorosłych w miejscu pracy, należy pamiętać, że jest kilka cech charakterystycznych, wyróżniających uczenie się dorosłych.

Po pierwsze dorośli są autonomiczni i nie możemy ich zmusić do nauki.  Dlatego przygotowując proces mentoringowy musimy zadbać o  informacje nt. całego procesu, ale także wskazanie jak mentoring wpisuje się w cele i politykę naszej firmy, jakie są oczekiwania względem jego uczestników (czyli zbudowanie wewnętrznego przekonania nt. korzyści z mentoringu, tak na poziomie indywidualnym jak i na poziomie organizacji).   

Po drugie dorośli są nastawieni na osiąganie celów, dlatego tak ważne jest zdefiniowanie już na początku procesu celów mentoringu oraz wyznaczenie celów indywidualnych dla mentorowanych (kontrakt mentoringowy).  

Dorośli opierają naukę na własnych doświadczeniach i wiedzy, a nowe, zdobyte umiejętności chcą stosować w praktyce.  Dlatego mentoring w miejscu pracy, nastawiony na przekazie praktycznej wiedzy, zdobywanie potrzebnych umiejętności z pomocą bardziej doświadczonych pracowników tak dobrze wpisuje  się w oczekiwania względem procesu uczenia się ludzi dorosłych, gdyż niemal natychmiast pozwala dostrzec adekwatność proponowanej wiedzy do zadań w pracy lub potrzeb osobistych.

Wreszcie uczenie  się ludzi dorosłych zakłada traktowanie ich z szacunkiem i umożliwienie wyrażania swoich  opinii, uwag, ale także zapewnienie poczucie bycia słuchanym. To także zapewnia mentoring, szczególnie w czasie sesji mentoringowych, kiedy to mentor i mentee analizują konkretne sytuacje, a z wykorzystaniem technik informacji zwrotnej możliwa jest szczera rozmowa pozwalająca na skuteczniejsze realizowanie zamierzonych celów.

            Mając na względzie zarówno rożne style uczenia się jak i specyfikę uczenia się ludzi dorosłych przygotowano niniejszy kurs dla EcoMentorów, czyli  pracowników sektora eko-przemysłu, którzy są (lub zamierzają zostać) mentorami w swoich organizacjach. Cały kurs to: wprowadzenie oraz trzy moduły merytoryczne. Każdy moduł rozpoczyna się od wstępu, w którym krótko zdefiniowano rezultaty uczenia się w obszarze: wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Siedem jednostek modułowych w ramach trzech modłów merytorycznych (poza wprowadzeniem, które ma nieco inny charakter) zbudowane jest w według jednolitego schematu. Każda jednostka modułowa rozpoczyna się od przedstawienia teoretycznych aspektów związanych  z danym zagadnieniem tematycznym. Teoria jest przygotowana albo w formie prezentacji multimedialnych albo krótkich teksów prezentujących określone zagadnienia. Do każdej jednostki modułowej zostały przygotowane praktycznie ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania. Zostały one opracowane  w zróżnicowanej formie, co sprawia, że materiał jest mniej monotonny i daje możliwości ćwiczenia i nabywania różnych umiejętności i kompetencji.

Każdy moduł (i dodatkowo niektóre jednostki modułowe) daje także możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez wykonanie testów sprawdzających (i ewentualnych pytań samosprawdzających, quizów). Cały kurs  kończy test, obejmujący zagadnienia z wszystkich modułów.

Ponadto w każdym modele zaproponowano forum, które daje możliwość dyskusji, wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami kursu, nadaje w ten sposób całemu przedsięwzięciu bardziej otwarty charakter.  

Kurs dla EcoMentorów został przygotowany  w taki sposób, że można wracać do poszczególnych jednostek modułowych, jeśli jakieś zagadnienie jest istotne z punktu widzenia naszego rozwoju osobistego, czy wyzwań zawodowych. Większość zadań do samodzielnego wykonana pozwala na wykorzystanie ich wielokrotnie, w zależności od sytuacji z jaką mamy do czynienia w naszej organizacji,  czy etapu rozwoju zawodowego na jakim się znajdujemy lub też umiejętności i kompetencji, które chcemy osiągnąć lub podnosić.  

Nikt z nas nie jest doskonały, a ciekawość nowych wyzwań i chęć samorozwoju to podstawa uczenia się dorosłych, mamy nadzieję, że zamieszczone w niniejszym kursie materiały  będą w tym procesie pomocne.

 

Życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji EcoMentora!

Last modified: Wednesday, 5 September 2018, 9:29 AM