Wstęp do modułu M1

Współcześnie większość organizacji wdraża mentoring w sposób systemowy, wpisując go w zarządzanie i kulturę organizacji. Systemowość oznacza standaryzację procesu mentoringowego poprzez:

 • wprowadzanie jasnych zasad, kryteriów, które musi spełnić pracownik, aby dostać wsparcie w postaci mentoringu;
 • opracowanie strategii informacji i komunikacji;
 • pozyskanie puli mentorów, czyli profesjonalistów, którzy spełniają zdefiniowane przez organizację kryteria (np. ukończyli szkolenie mentorskie i mają określone doświadczenie zawodowe);
 • określenie przebiegu procesu – doprecyzowanie, jakie są zasady doboru mentora, wyznaczanie i zatwierdzenie celów mentoringu, liczba i czas trwania sesji;
 • ustalenie sposobu monitorowania procesu – znalezienie odpowiedzi na pytania: czy mentor raportuje przebieg procesu? Jeśli tak, to jak często, w jakim zakresie i w jaki sposób? Jak to się ma do zasad poufności?
 • określenie sposobu weryfikacji efektywności realizowanego procesu – ustalenie kto i według jakich kryteriów ocenia skuteczność pracy mentora z mentee?

Wszystkie te elementu wymagają zaplanowania jeszcze przed rozpoczęciem procesu mentoringowego.

Moduł 1 pozwoli uczącemu zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z uczeniem się osób dorosłych oraz planowaniem i projektowaniem procesu mentoringu w miejscu pracy. Moduł 1 zbudowany jest z jednostek modułowych:

 • M1_01 – Stosowanie zasad uczenia się osób dorosłych i mentoringu w procesie uczenia się w miejscu pracy
 • M1_02 – Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Celem modułu 1 jest wskazanie jak zaplanować uczenie się pracowników (ludzi dorosłych) jakie elementy związane z mentoringiem należy przeanalizować przed przystąpieniem do wdrażania procesu mentoringowego.


Jednostka modułowa M1_01 – Stosowanie zasad uczenia się osób dorosłych i mentoringu w procesie uczenia się w miejscu pracy.
Przygotowana jednostka modułowa pozwala uczącym się osiągnąć następujące efekty/rezultaty:

 • zrozumienie zasad uczenia się przez całe życie, w tym w ramach mentoringu (uczenie się mentorowanych ale i mentorów)
 • umiejętność wyznaczenia roli dla mentora w swojej organizacji, w tym rozumienie jego zadań
 • umiejętność dopasowania stylów uczenia się osób dorosłych do ich dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych, ale także charakteru, sposobów przyswajania nowych informacji
 • umiejętność wpisania mentoringu w zasady organizacji uczącej się.

Rezultaty uczenia się w ramach jednostki modułowej M1_01

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie roli mentora w procesie uczenia się
 • Rozumienie zasad uczenia się osób dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)
 • Umiejętność identyfikacji, które rodzaje uczenia się byłyby najskuteczniejsze dla osoby uczącej się
 • Umiejętność uzgadniania zasad i granic relacji mentoringu
 • Działanie w sposób świadczący o chęci pomocy osobie uczącej się
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Identyfikacja możliwości mentoringu

Jednostka modułowa M1_02 – Projektowanie i planowanie procesu mentoringu
Przygotowana jednostka modułowa pozwala uczącym się osiągnąć następujące efekty/rezultaty:

 • zdobyć umiejętność diagnozowania (w tym autodiagnozowania) potrzeb rozwojowych, w tym powiązanie ich z miejscem pracy,
 • rozpoznać kluczowe uwarunkowania dla wdrażania mentoringu w swojej organizacji,
 • zaproponować najbardziej adekwatną (do uwarunkowań organizacji) formę mentoringu
 • zdobyć umiejętność planowania (w tym etapowania) procesu mentoringowego

Rezultaty uczenia się w ramach jednostki modułowej M1_02

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie metod identyfikacji potrzeb, celów i zamierzeń edukacyjnych osoby uczącej się
 • Rozumienie metod stosowanych w celu opracowania i uzgodnienia planów osoby uczącej się oraz wdrożenia indywidualnych programów uczenia się
 • Rozumienie sposobów przygotowania i uzgadniania ustaleń umownych z osobą uczącą się zgodnie z zasadami i procedurami organizacyjnymi
 • Umiejętność przygotowania się do procesu mentoringu w kategoriach czasu i zasobów
 • Umiejętność identyfikacji i dostosowania celów i potrzeb osoby uczącej się
 • Umiejętność planowania procesu mentoringu w miejscu pracy
 • Słuchanie i skuteczne reagowanie oraz sprawdzanie zrozumienia
 • Uwzględnianie zapotrzebowania klienta na informacje, zaangażowanie i poufność w ramach wymogów prawnych i organizacyjnych
 • Zachęcanie osoby uczącej się do dwustronnej wymiany informacji i informacji zwrotnych
 • Umożliwienie osobie uczącej się wzięcia odpowiedzialności za swoje cele i zamierzenia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 sierpnia 2018, 10:03