Wstęp do modułu M3

Ten moduł opisuje monitorowanie i ewaluację działań mentoringu. Ewaluacja działań mentoringu jest nadrzędna względem sukcesu działań mentoringu. Dlatego też ważne jest, aby realizować ją w sposób, który odpowiednio odzwierciedla powodzenie lub porażkę programu. Są różne rodzaje mentoringu i są też różne metody monitorowania i oceny procesu mentoringu. Ważne, aby użyć podejścia najlepiej dopasowanego.

Moduł jest podzielony na dwie części:

 • M3_06 - Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu
 • M3_07 - Realizacja ewaluacji procesu mentoringu

W tych dwóch sekcjach, moduł obejmie następujące rezultaty uczenia się:

Jednostka modułowa M3_06: Przygotowanie ewaluacji procesu mentoringu

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie zasad ewaluacji podsumowującej procesu mentoringu w miejscu pracy
 • Rozumienie zasad dokumentacji i przedstawiania wyników ewaluacji
 • Umiejętność przygotowania się do ewaluacji procesu mentoringu
 • Umiejętność zapewnienia uwzględnienia wyników ewaluacji programu mentoring w miejscu pracy dla udoskonalenia programu mentoringu i procedur organizacyjnych
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Zachowanie zgodności oraz zapewnienie, że inni zachowają zgodność z wymogami prawnymi, przepisami branżowymi, zasadami i procedurami organizacyjnymi oraz kodeksami zawodowymi
 • Identyfikacja możliwości mentoringu

Jednostka modułowa M3_07: Realizacja ewaluacji procesu mentoringu

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie metod i narzędzi ewaluacji procesu mentoringu
 • Rozumienie metod analizy rezultatów ewaluacji, jak również ich zastosowania w celu identyfikacji obszarów do udoskonalenia
 • Umiejętność oceny procesu mentoringu pod kątem skuteczności realizacji celów edukacyjnych
 • Umiejętność dokumentowania i przedstawiania wyników ewaluacji
 • Umiejętność wyciągania przydatnych wniosków z procesu ewaluacji, identyfikacja obszarów do poprawy i podejmowanie odpowiednich działań
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych stosunków przez długie okresy
 • Zachowanie zgodności oraz zapewnienie, że inni zachowają zgodność z wymogami prawnymi, przepisami branżowymi, zasadami i procedurami organizacyjnymi oraz kodeksami zawodowymi

Oczekuje się, że kandydat powinien być w stanie osiągnąć te rezultaty poprzez ukończenie modułu 3, wraz z ćwiczeniami i oceną końcową. Zaleca się, aby osoba ucząca się podjęła dalsze badania w obszarach objętych tych modułem. Na końcu znajduje się bibliografia dla osób uczących się, aby prowadzili dodatkową samodzielną naukę.

Last modified: Tuesday, 14 August 2018, 9:34 AM