Ειδικό λεξικό

Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) σε ενότητες

Έγγραφο της επαγγελματικής κατάρτισης που καθορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα, το σκοπό και τον ορισμός των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και βοηθημάτων διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένων των υλικών για την υλοποίηση των ασκήσεων). Η επιλογή του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση την ανάλυση των επαγγελματικών καθηκόντων στο επάγγελμα.

Κεφάλαιο

Το πεδίο εργασίας που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ικανότητα που χωρίζεται στο πρότυπο επαγγελματικής επάρκειας, εκφρασμένο με τη μορφή εκπαιδευτικών ενοτήτων. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος που αποτελείται από ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με μια συγκεκριμένη επαγγελματική ικανότητα, τα οποία περιγράφονται στις εκπαιδευτικές ενότητες, οδηγώντας τους εκπαιδευόμενους στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Εκπαιδευτική ενότητα

Είναι ένα λογικό και αποδεκτό τμήμα με σαφώς καθορισμένη αρχή και τέλος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θεματολογία. Κάθε θεματική ενότητα μπορεί να περιέχει μια σειρά εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το μέντορα προκειμένου να ενισχύσει τα επαγγελματικά του προσόντα, όπως δεδομένα, ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό κά.

Πλάνο εκπαίδευσης για το πρόγραμμα ΕΕΚ

Είναι ένα διάγραμμα/πίνακας που δείχνει τις αντιστοιχίες που υπάρχουν μεταξύ των κεφαλαίων και των εκπαιδευτικών ενοτήτων όπως δίνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το σύστημα αντιστοιχίας των κεφαλαίων και των εκπαιδευτικών ενοτήτων επιτρέπει τη βέλτιστη οργάνωση των εκπαιδευτικών κατηγοριών και του τμήματος εκπαίδευσης της ομάδας.

Γνώσεις

Σημαίνει το σύνολο των γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή μάθησης. Περιγράφεται ως θεωρητική ή / και πραγματική γνώση.

Ικανότητες

Είναι η δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης και η χρήση της τεχνολογίας για την επίτευξη των καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων. Περιγράφονται ως γνωστικές (λογικές, διαισθητικές και δημιουργικές σκέψεις) ή πρακτικές (χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων).

Δεξιότητες

Σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων στην εργασία ή την κατάρτιση και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Περιγράφεται με όρους ευθύνης και αυτονομίας.

Ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μια ικανότητα αποτελείται από ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν. Οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορούν να είναι συγκεκριμένες για ένα συγκεκριμένο προσόν ή κοινές για διάφορα προσόντα και μπορούν επίσης να περιγράφουν τα λεγόμενα πρόσθετα προσόντα που δεν αποτελούν μέρος ενός τυπικού προγράμματος σπουδών ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο ένας εκπαιδευόμενος έχει πράγματι αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Διαδικασία επιβεβαίωσης ότι συγκεκριμένα αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από έναν εκπαιδευόμενο αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να απαιτούνται για μια ενότητα ή ένα προσόν

Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Διαδικασία βεβαίωσης των επίσημα επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων ενοτήτων ή προσόντων.

Ultime modifiche: lunedì, 9 luglio 2018, 11:26