Εισαγωγή στο Κεφάλαιο M2

To mentoring αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχείρησης που βασίζεται στη γνώση και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια τέτοια επιχείρηση οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν μέσω της δικής τους εμπειρίας, ενώ η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων μειώνεται προς όφελος μιας αυξημένης έμφασης στις σχέσεις. Αναπτύσσονται σχέσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια καλή ατμόσφαιρα, θετικό κλίμα, αμοιβαίος σεβασμός, ανοικτό πνεύμα συνεργασίας και, τελικά, να ενισχυθεί το πνεύμα. Σε μια τέτοια επιχείρηση είναι προφανές για όλους τους εργαζομένους ότι η σημαντικότερη υποχρέωσή τους συνίσταται στη συνεχή εμβάθυνση στη γνώση, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη συνεχή ανταλλαγή αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων με άλλους. Οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται σε αυτές τις ομάδες επιτρέπουν τη εύρεση καινοτόμων λύσεων.

Η εργασία σε μια σύγχρονη επιχείρηση είναι όμοια με την αναγκαιότητα συνεχούς μάθησης, ενώ η σχέση της καθοδήγησης (mentoring) διευκολύνει πολύ το έργο της. To mentoring αφορά στην ενίσχυση των πολύτιμων στοιχείων μιας οργανωσιακής κουλτούρας λόγω της δυνατότητας πλήρους μεταφοράς δεξιοτήτων, μεθόδων εργασίας και συστημάτων αξιών από τις αρχές (μέντορες) στους υπαλλήλους.

Το Κεφάλαιο 2 δίνει τη δυνατότητα στο μέντορα να μάθει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθόδου mentoring στο χώρο εργασίας. Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

  • M2.03 - Ανάλυση των συνθηκών που σχετίζονται με τη διαδικασία καθοδήγησης (mentoring) στο χώρο εργασίας
  • M2.04 - Υλοποίηση της διαδικασίας mentoring
  • M2.05 - Διατήρηση αρχείου και αναθεώρηση της διαδικασίας mentoring

Το Κεφάλαιο 2 στοχεύει στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι δραστηριότητες mentoring στην πράξη (μετά τη θεωρητική ενότητα σχετικά με τις δραστηριότητες σχεδιασμού στο πλαίσιο του mentoring - M1).

Εκπαιδευτική Ενότητα M2.03. Ανάλυση των συνθηκών που σχετίζονται με τη διαδικασία καθοδήγησης (mentoring) στο χώρο εργασίας

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα επιτρέπει στους μέντορες να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Γνώση του πλαισίου και του αντίκτυπου της οργανωσιακής κουλτούρας (εταιρική κουλτούρα) στα ηθικά πρότυπα, τις σχέσεις εντός της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων επικοινωνίας, την προσέγγισης στη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης)
 • Ικανότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας mentoring, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου στην εταιρική κουλτούρα
 • Οργανωσιακή κουλτούρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μοντέλων εφαρμογής mentoring στην επιχείρηση)
 • Γνώση και ικανότητα σχεδιασμού ρόλων συγκεκριμένων ενδιαφερομένων στη διαδικασία mentoring
  • Εντοπισμός εμποδίων κατά την εφαρμογή του mentoring σε επίπεδο επιχείρησης και καθοδηγούμενου/ης.

Μαθησιακά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής ενότητας M2.03

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες
 • Κατανόηση της οργανωσιακής πολιτικής και των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία του mentoring
 • Κατανόηση του περιεχομένου, των μεθόδων εργασίας, των πόρων και του προσωπικού της επιχείρησης
 • Κατανόηση του βασικού προσωπικού και της υποστήριξης που διατίθεται στον/ην καθοδηγούμενο/η,
 • Κατανόηση των παραμέτρων και εμποδίων που επηρεάζουν τη διαδικασία mentoring
 • Eίναι σε θέση να εξηγήσει τον όρο “εταρική κουλτούρα” σε έναν εκπαιδευόμενο και να περιγράψει τα βασικά σημεία της “εταιρικής κουλτούρας” της επιχείρησης
 • Είναι σε θέση να ανακαλύψει προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου ή τη διαδικασία mentoring
 • Ανάληψη ευθύνης για τη προσέγγισή του/ης στη δουλειά και το ρόλο του/ης
 • Δέσμευση και εμπιστευτικότητα εντός των νομικών και οργανωτικών απαιτήσεων
 • Τήρηση και διαβεβαίωση ότι συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις, τους κανονισμούς της βιομηχανίας, τις οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες και τους επαγγελματικούς κώδικες
 • Εύρεση ευκαιριών για mentoring
 • Αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών και ανατροφοδότηση

Εκπαιδευτική Ενότητα M2.04. Υλοποίηση της διαδικασίας mentoring

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα αποτελεί την καρδιά/τον πυρήνα της διαδικασίας mentoring, καθώς στο πλαίσιο αυτής ο μέντορας θα μάθει για τα στάδια της διαδικασίας του mentoring και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους.

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα επιτρέπει στους μέντορες να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Γνώση των τεχνικών και εργαλείων mentoring, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους ως στοιχεία εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο εργασίας
  • Γνώση των σταδίων mentoring, δεξιότητα για το σχεδιασμό του στο εργασιακό περιβάλλον
  • Γνώσεις και δεξιότητες ενσωμάτωσης των καθηκόντων τον/ην καθοδηγούμενο/η, του μέντορα και τις οργανωσιακές δραστηριότητες στα στάδια mentoring
  • Γνώση των οργανωσιακών αναγκών για τη διαδικασία mentoring και υποστήριξη της οργάνωσης / του χώρου εργασίας του καθοδηγούμενου/ης
  • Γνώση των βασικών εργαλείων και τεχνικών κατά τη διαδικασία του mentoring, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των μεθόδων επικοινωνίας και ενεργής ακρόασης
  • Γνώση της έννοιας της σύγκρουσης και των τεχνικών αντιμετώπισης συγκρούσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας mentoring
  • Γνώση του προσδιορισμού του σκοπού του mentoring και των μεθόδων επίτευξής του
  • Γνώση και σημασία της υποστήριξης του/ης καθοδηγούμενου/ης στο χώρο εργασίας, εισαγωγή στη διαδικασία mentoring, η θέση του/ης καθοδηγούμενου/ης σε μια ομάδα, η συνεχής υποστήριξη στη διαδικασία μάθησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής ενότητας M2.04

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες
 • Κατανόηση των αρχών, προσεγγίσεων και μεθόδων του mentoring στο πλαίσιο υλοποίησης ενός επιτυχημένου προγράμματος εκμάθησης στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των θεωριών, μεθόδων και μοντέλων επίλυσης συγκρούσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας mentoring
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους mentoring για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στόχων
 • Είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον/ην εκπαιδευόμενο/η και να αναλάβει την κατάρτιση του/ης
 • Είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει συνεχή υποστήριξη από την επιχείρηση και τους άλλους εργαζομένους
 • Ανάληψη ευθύνης για την προσέγγιση και ρόλο του στην εργασία
 • Δράση με τρόπο που δείχνει ότι είναι πρόθυμος/η να βοηθήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η
 • Δημιουργία και διατήρηση μιας αποτελεσματικής σχέσης με τον/ην εκπαιδευόμενο/η που θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο/η να επιτύχει τους επαγγελματικούς του/ης στόχους
 • Προσαρμογή του προσωπικού στυλ ώστε να υπάρχει συναναστροφή με διαφορετικούς τύπους καθοδηγούμενων
 • Προσπάθεια κατανόησης των αναγκών των ανθρώπων και των κινήτρων τους
 • Ενεργοποίηση του/ης εκπαιδευόμενου/ης να αναλάβει την ευθύνη και να οικειοποιηθεί τους στόχους του mentoring

Εκπαιδευτική Ενότητα M2.05. Διατήρηση αρχείου και αναθεώρηση της διαδικασίας mentoring

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα επιτρέπει στους μέντορες να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Γνώση και κατανόηση των αρχών και μεθόδων παρακολούθησης της προόδου της μάθησης
  • Γνώση των αρχών παροχής αποτελεσματικής ανατροφοδότησης στον/ην καθοδηγούμενο/η
  • Γνώση μεθόδων και εργαλείων (και δεξιοτήτων εφαρμογής τους) της ανάλυσης της διαδικασίας mentoring
  • Γνώση και κατανόηση των οργανωσιακών αρχών και διαδικασιών στον τομέα της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της διατήρησης αρχείου της διαδικασίας mentoring στο χώρο εργασίας
  • Ικανότητα συμφωνίας των μεθόδων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας mentoring που είναι κατάλληλες, αποτελεσματικές και ανταποκρίνονται στις επιλεγμένες μεθόδους μάθησης
  • Ικανότητα ανάλυσης της εκπαιδευτικής προόδου με τον/ην καθοδηγούμενο/η - τακτική αξιολόγηση, κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, ανάλυση των επιδιωκόμενων στόχων, βοήθεια του/ης καθοδηγούμενου/ης στην ανάλυση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, σχεδιασμός δραστηριοτήτων υποστήριξης για της επίτευξης του σκοπού μάθησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής ενότητας M2.04

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες
 • Κατανόηση των αρχών και μεθόδων αξιολόγησης και παρακολούθησης της προόδου του/ης εκπαιδευόμενου/ης και την παροχή ανατροφοδότησης
 • Κατανόηση της μεθόδου και των εργαλείων αναθεώρησης για τη διαδικασία mentoring
 • Κατανόηση των οργανωσιακών απαιτήσεων για καταγραφή και αναφορά των αλληλεπιδράσεων, των αποτελεσμάτων και της προόδου της διαδικασίας mentoring στο χώρο εργασίας
 • Είναι σε θέση να συμφωνήσει και να καταγράψει τις αλληλεπιδράσεις, τα αποτελέσματα και την πρόοδο ως προς τους στόχους του/ης εκπαιδευόμενου/ης σύμφωνα με τις οργανωσιακές απαιτήσεις
 • Είναι σε θέση να επανεξετάζει την πρόοδο της μάθησης με τον/ην εκπαιδευόμενο/η ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων σε συνεχείς περιόδους
 • Ανάληψη ευθυνών για την δική του/ης προσέγγιση και ρόλο στην εργασία
 • Δημιουργία και διατήρηση μιας αποτελεσματικής σχέσης με τον/ην εκπαιδευόμενο/η που θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει τους επαγγελματικούς του στόχους
 • Σεβασμός, δέσμευση και εμπιστευτικότητα εντός νομικών και οργανωσιακών απαιτήσεων
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018, 10:29