Wstęp do modułu M2

Mentoring jest cechą organizacji opartej na wiedzy, która przykłada dużą wagę do rozwoju zasobów ludzkich. W takiej organizacji umożliwia się pracownikom naukę przez własne doświadczenie, a także zmniejsza koncentrację na zadaniach a zwiększa nacisk na relacje. Celem budowania relacji powinno być osiągnięcie dobrej atmosfery, pozytywnego klimatu, wzajemnego szacunku, otwarcia na współpracę a docelowo wzmacnianie kapitału intelektualnego. W takiej organizacji jest oczywistym dla wszystkich pracowników, że ich najważniejszym obowiązkiem jest nieustanne pogłębienie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i kompetencji a następnie dzielenie się z innymi tą wiedza i umiejętnościami. Interakcje, które powstają w takich zespołach dają możliwość generowania innowacyjnych rozwiązań.
Praca w nowoczesnej organizacji jest tożsama z koniecznością nieustannej nauki, zaś relacja mentoringowa bardzo ułatwia realizację tego zadania. Mentoring to wzmocnienie wartościowych elementów kultury organizacji dzięki możliwości pełnego przekazywania pracownikom umiejętności, metod pracy oraz systemów wartości przez autorytety (mentorów).
Moduł 2 pozwoli poznać uczącemu się podstawowe zagadnienia związane z wdrożeniem i oceną procesu mentoringu w miejscu pracy. Moduł 2 zbudowany jest z trzech jednostek modułowych:

 • M2_03 - Analiza warunków odpowiednich względem procesu mentoringu w miejscu pracy
 • M2_04 - Realizacja procesu mentoringu
 • M2_05 - Zapis i analiza procesu mentoringu.

Celem modułu 2 jest wskazanie jak w praktyce (po teoretycznym, dotyczącym planowania działań w zakresie mentoringu module - M1. ) realizować działania w zakresie mentoringu.

Jednostka modułowa M2_03 Analiza warunków odpowiednich względem procesu mentoringu w miejscu pracy
Przygotowana jednostka modułowa pozwala uczącym się osiągnąć następujące efekty/rezultaty:

 • znajomość kontekstu i wpływu kultury organizacyjnej (kultury korporacyjnej) na standardy etyczne, stosunki wewnątrz organizacji, w tym sposoby komunikowania się, podejście do uczenia się (w tym uczenia się przez całe życie),
 • umiejętność wpisania w kulturę korporacyjną procesu mentoringu, w tym procedur i interakcji między mentee i mentorem
 • kontekst organizacyjny (w tym różne modele wdrożenia mentoringu w organizacji)
 • znajomość i umiejętność zaprojektowania ról poszczególnych interesariuszy w procesie mentoringu
 • diagnozowanie barier we wdrażaniu mentoringu na poziomie organizacji oraz osoby uczącej się.

Rezultaty uczenia się w ramach jednostki modułowej M2_03

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie zasad i procedur organizacyjnych odpowiednich dla procesu mentoringu
 • Rozumienie kontekstu operacyjnego, metod pracy, zasobów i odpowiedniego personelu organizacji zatrudniającej
 • Rozumienie najważniejszego personelu i wsparcia dostępnego ze strony szkoły osoby uczącej się, organizacji szkoleniowej
 • Rozumienie powszechnych czynników i przeszkód wpływających na proces mentoringu w miejscu pracy
 • Umiejętność wyjaśnienia osobie uczącej się znaczenia terminu "kultura korporacyjna" oraz opisania specyfiki kultury korporacyjnej danej firmy lub organizacji
 • Umiejętność odkrycia problemów, które mogą wyniknąć w zakresie satysfakcji osoby uczącej się z pracy lub procesu mentoringu, z uwzględnieniem wkładu osoby uczącej się i pomoc w ich rozwiązaniu
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Uwzględnianie zapotrzebowania klienta na informacje, zaangażowanie i poufność w ramach wymogów prawnych i organizacyjnych
 • Zachowanie zgodności oraz zapewnienie, że inni zachowają zgodność z wymogami prawnymi, przepisami branżowymi, zasadami i procedurami organizacyjnymi oraz kodeksami zawodowymi
 • Identyfikacja możliwości mentoringu
 • Zachęcanie osoby uczącej się do dwustronnej wymiany informacji i informacji zwrotnych

Jednostka modułowa M2_04 - Realizacja procesu mentoringu
Przygotowana jednostka modułowa to serce/rdzeń dotyczący procesu mentoringu, w jej ramach uczący się pozna etapy procesu mentoringu oraz podstawowe narzędzia i techniki mentoringu.
W ramach tej jednostki modułowej uczący się powinien osiągnąć następujące efekty/rezultaty:

 • - znajomość technik i narzędzi mentoringu, w tym zastosowanie ich jako elementów uczenia się osób dorosłych w miejscu pracy,
 • - znajomość etapów mentoringu, umiejętność ich zaprojektowania w środowisku (miejscu) pracy,
 • - znajomość i umiejętność wpisania w etapy mentoringu zadań dla mentee, mentora oraz działań organizacyjnych,
 • - znajomość potrzeb organizacyjnych dla procesu mentoringu i wsparcia organizacji/miejsca pracy dla mentee,
 • - znajomość podstawowych narzędzi i technik pracy między mentorem i mentee, w tym szczególnie komunikacji i metod aktywnego słuchania,
 • - znajomość pojęcia konfliktu i technik radzenia sobie z konfliktami w ramach procesu mentoringu,
 • - znajomość wyznaczania celów mentoringu i sposobów ich osiągania,
 • - znajomość i znaczenie wsparcia dla osoby uczącej się ze strony miejsca pracy, wprowadzanie do procesu mentoringu, miejsce mentte w zespole, ciągłe wsparcie w procesie uczenia się.

Rezultaty uczenia się w ramach jednostki modułowej M2_JM_04

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie zasad, podejść i metod mentoringu w kontekście wdrożenia odnoszących sukces programów uczenia się w miejscu pracy
 • Rozumienie teorii, metod i modelów rozwiązywania konfliktów, których można użyć w procesie mentoringu
 • Umiejętność stosowania technik i metod mentoringu w celu realizacji rezultatów i celów edukacyjnych osoby uczącej się
 • Umiejętność praca z osoby uczącą się przy realizacji kształcenia
 • Umiejętność zapewnienia, że osoba ucząca się ma odpowiedni stały poziom wsparcia ze strony kierownictwa i współpracowników w miejscu pracy w zakresie uczenia się i w miarę możliwości zadomowienia się w organizacji
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Działanie w sposób świadczący o chęci pomocy osobie uczącej się
 • Tworzenie i utrzymywanie skutecznej relacji z osobą uczącą się, która pomoże realizować jej cele zawodowe
 • Dostosowanie stylu osobistego do wczuwania się w różne typy osób uczących się
 • Podejmowanie starań, aby zrozumieć potrzeby i motywacje innych ludzi
 • Umożliwienie osobie uczącej się wzięcia odpowiedzialności za swoje cele i zamierzenia

Moduł M2_05 - Zapis i analiza procesu mentoringu
W ramach tej jednostki modułowej uczący się powinien osiągnąć następujące efekty/rezultaty:

 • - znajomość i zrozumienie zasad i metod monitorowania postępów uczenia się,
 • - znajomość zasad przekazywania skutecznej informacji zwrotnej osobie uczącej się,
 • - znajomość metod i narzędzi (oraz umiejętność ich zastosowania) analizy procesu mentoringu,
 • - znajomość i rozumienie zasad i procedur organizacyjnych w obszarze analizy, oceny i raportowania procesu mentoringu w miejscu pracy,
 • - umiejętność uzgodnienia odpowiednich, skutecznych, odpowiadających wybranym metodom uczenia się, metod oceny rezultatów procesów mentoringu,
 • - umiejętność dokonywania analizy postępów edukacyjnych z osobą uczącą się – regularność oceny, odpowiednie narzędzia i techniki, analiza osiąganych celów, pomoc osobie uczącej się w analizie osiąganych wyników, projektowanie działań wspierających osiąganie celów i uczenie się.

Rezultaty uczenia się w ramach jednostki modułowej M2_05

Wiedza Umiejętności Kompetencje
 • Rozumienie zasad i metod oceny i monitorowania postępów osoby uczącej się oraz przekazywania informacji zwrotnych
 • Rozumienie metod i narzędzi analizy procesu mentoringu
 • Rozumienie wymogów organizacyjnych pod kątem zapisu i raportowania interakcji, rezultatów i postępów w ramach procesu mentoringu w miejscu pracy
 • Umiejętność uzgadniania i zapisu interakcji, rezultatów i postępów względem celów i zamierzeń osoby uczącej się zgodnie z wymogami organizacyjnymi
 • Umiejętność analizy postępów edukacyjnych z osobą uczącą się w regularnych odstępach czasu
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych stosunków przez długie okresy
 • Branie odpowiedzialności za swoje podejście do pracy i rolę
 • Tworzenie i utrzymywanie skutecznej relacji z osobą uczącą się, która pomoże realizować jej cele zawodowe
 • Uwzględnianie zapotrzebowania klienta na informacje, zaangażowanie i poufność w ramach wymogów prawnych i organizacyjnych
Last modified: Friday, 17 August 2018, 12:23 PM