M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 8

Ad. 8. Jak powinni być przygotowani mentorzy i mentorowani, aby rozpocząć wdrożenie programu?

Proces mentoringowy wymaga przygotowania z obu stron. Mentorzy powinni znać cele programu, wiedzieć jakie cele chce zrealizować organizacja. Mentorzy powinni znać także wszelkie wymagania techniczno-logistyczne (np. sposób przygotowywania i przekazywania dokumentacji). Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia przygotowania mentorów są umiejętności i kompetencje komunikacyjne. Jeśli jest taka możliwość, dobrze jest przeprowadzić warsztaty/szkolenie dla mentorów.
Mentorowany przystępując do procesu mentoringowego powinien znać zasady, w oparciu o które będzie przebiegał proces mentoringu oraz prawa i obowiązki stron.
Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia mentorowanego jest określenie, jakie cele chce realizować. Przed rozpoczęciem programu mentoringowego osoba ucząca się powinna mieć wstępnie sformułowane cele, które chce osiągnąć. Cele to mogą mieć charakter:

  • poznawczy (kognitywny) – związany z przyswajaniem wiedzy potrzebnej w pracy (w ich formułowaniu pomocne są pytania: czego nie wiem, czego nie rozumiem, co jest dla mnie niejasne?)
  • behawioralny – związany ze wzmacnianiem kompetencji i umiejętności w zakresie wykonywania pracy, stosowania procedur (w ich formułowaniu pomocne są pytania: czego nie potrafię?)
  • afektywny – dotyczący kształtowania postaw i motywacji (w ich formułowaniu pomocne są pytania: czego nie chce robić, czego się obawiam jako wyzwania?)

W ramach przygotowywania do wdrażania programu mentoringowego przyszłym mentorowanym powinno się zapewnić udział w szkoleniach (mogą one mieć charakter e-szkoleń), w ramach których mentee będą mieli możliwość zapoznania się z założeniem całego programu oraz określenie jakie cele chcą realizować.
Przygotowanie mentorów i mentorowanych do wdrożenia programu powinno obejmować także dobór par mentor-mentee. Najkorzystniejsza jest sytuacja, kiedy uczeń samodzielnie wybiera mentora (np. podczas specjalnie zorganizowanych warsztatów), co sprawia, że relacja jest silniejsza i bardziej efektywna.