M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 13

Ad. 13. W jaki sposób (i przez kogo) oceniane będą relacje między mentorem a mentorowanym?

Ważnym elementem zakończenia procesu mentoringu jest jego ocena dokonana przez mentora, podopiecznego i/lub inne osoby, które pośrednio lub bezpośrednio były zaangażowane w proces mentoringu na dowolnym etapie jego realizacji, np. bezpośredni przełożony podopiecznego. Jednak już na etapie planowania procesu trzeba zastanowić się, czy ocena ma być dokonana tylko na końcu procesu? Jeśli proces mentoringowy będzie trwał 10-12 miesięcy dobrze jest przewidzieć także ocenę w trakcie jego trwania. Planowaniu podlega także sposób oceny: czy będzie to formularz w wersji elektronicznej, czy przygotowana karta oceny (jaka zostanie przyjęta skala - opisowa, czy punktowa, zakres punktów?) czy oceny będą dokonywali wszyscy uczestnicy (jeśli tak, czy karta oceny dla mentorów i mentee będzie zróżnicowana?)