M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 14

Ad. 14. Jakie będą mierniki oceny rezultatów mentoringu – jakie zastosowane będą wskaźniki?

Mierniki oceny rezultatów mentoringu mogą dotyczyć dwóch poziomów: samego programu mentoringowego oraz oceny rezultatów poszczególnych uczących się/mentee (ten element został przeanalizowany w M2.05. Zapis i analiza procesu mentoringu).
W zakresie samego programu mentoringowego można założyć generowanie wskaźników, które będą przydatne dla organizacji np. liczba osób biorących udział w programie (w tym mentorzy i mentorowani), liczba osób, które zdobyły kompetencje charakterystyczne dla swojego stanowiska pracy (np. wyniki testów powiązanych ze wzorcem kompetencji dla poszczególnych stanowisk).