M1.02. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

Pytanie 15

Ad. 15. Jakie wsparcie będzie udzielone mentorom i mentorowanym, kiedy relacje mentoringowe nie będą przebiegały zgodnie z oczekiwaniami?

Diagnozowanie i eliminowanie pojawiających się zakłóceń lub niepożądanych zachowań to zadanie dla koordynatora procesu mentoringowego. Na etapie planowania należy ustalić jakimi kanałami uczestnicy procesu mogą zgłaszać do koordynatora zaistniałe nieprawidłowości. Powinno się także wskazać jakie środki zostaną zastosowane kiedy te nieprawidłowości zostaną stwierdzone. Może to być: superwizja, wsparcie grupowe, wreszcie zmiana mentora.