M2.03. Analiza warunków istotnych dla procesu mentoringu w miejscu pracy

7. Problemy i przyczyny oddziałujące na proces mentoringu oraz możliwe rozwiązania

Problem

Możliwa przyczyna

Możliwe rozwiązanie

Menadżerowie używają mentoringu do
radzenia sobie z osobami, które osiągają kiepskie wyniki
Nie rozumiesz celów programu, unikasz alternatywnego działania Omów cele programu, rolę mentora vs. roli kierownika
Problemy związane z zarządzaniem czasem Program stawia uczestnikom nierealne żądania, brak zaangażowania, program nie jest integralną częścią strategii zasobów ludzkich, wprowadzenie na nowe stanowisko i szkolenie trwa zbyt długo Przeanalizuj oczekiwania programu Przeanalizuj strategię HR oraz miejsce mentoringu w niej.
Brak bezpośredniego widocznego rezultatu Nierealistyczne oczekiwania Brak wystarczająco dużej ilości czasu, aby uczestnicy pracowali nad relacjami i celami Poświęć odpowiednią ilość czasu przed oceną rezultatów, daj uczestnikom czasu na wdrożenie się w relację
Niewiele osób chce uczestniczyć jako mentorzy lub podopieczni Nieadekwatna reklama i promocja, brak wsparcia dla uczestników, zbyt wiele innych nacisków w pracy Przeanalizuj strategię komunikacji Sprecyzuj cele Zapewnij odpowiednie zasoby
Nieudane dopasowanie Zderzenie osobowości, różnica stylów lub standardów, kiepski wybór oraz/lub dopasowanie Przeanalizuj procedury wyboru i dopasowania, nie pozwalaj na „rozwody bez orzekania o winie"
Niezadowolenie osób niebiorących udziału Zazdrość z powodu niebycia wybranym, niezrozumienie celów programu Zwiększ szanse na odpowiednie dopasowania, promuj szerzej cele programu
Partnerstwo w mentoringu nie działa zgodnie z wytycznymi, np. uczestnicy nie traktują swoich ról poważnie, nie przekazują lub nie przyjmują informacji zwrotnych, jedna strona przypisuje sobie zasługi za pracę drugiej strony, mentor używa podopiecznego jako członka personelu Oczekiwania co do ról nie są jasno ustalone, kiepskie szkolenie, nieodpowiedni wybór Ponownie negocjuj oczekiwania, zapewnij odpowiednie szkolenie, renegocjuj partnera