M2.04 Realizacja procesu mentoringu

2. Mentoring z użyciem modelu GROW

Model GROW to dobry sposób na ustrukturyzowanie spotkania z podopiecznym. Można zacząć od celu lub logicznie przejść przez model, albo też poruszać się dookoła modelu, zaczynając od rzeczywistości i idąc ku celowi, jeżeli tak jest najlepiej. Należy zawsze pamiętać, aby skończyć na przyszłości i zapewnić, że podopieczny jest odpowiednio przygotowany. Model jest przedstawiony poniżej.
Model GROW (Manchester Metropolitan University)


Goals: Cele – Pozwól podopiecznemu skoncentrować się na przyszłości i nad tym, co ON chce osiągnąć jako osoba. Nie chodzi o to, co Twoim zdaniem powinno być jego celem.

Reality: Rzeczywistość – Zadawaj pytania, aby pomóc podopiecznemu ustalić, gdzie teraz jest. Jeżeli pracujesz z daną osobą bezpośrednio, może zaistnieć potrzeba przekazania jej informacji zwrotnej na temat faktycznych wyników pracy. Zachęć osobę do uzyskania informacji zwrotnych na temat wyników od bezpośredniego kierownika liniowego, jeżeli nie pracujesz z nią bezpośrednio, gdyż pomoże jej to w określeniu sytuacji bieżącej.

Options: Opcje – pomóż podopiecznemu określić, jakie różne opcje są dla niego otwarte i zadawaj pytania, aby pomóc mu odkrywać rzeczywistość każdej z tych opcji. Dziel się swoim doświadczeniem, jeżeli podopieczny zmaga się z identyfikacją wystarczających opcji i strzeż się bycia zbyt kierującym.

Will: Przyszłość – Zachęć podopiecznego do zaprojektowania planu działania, który ustalił oraz do wyznaczenia celów typu SMART (Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny, Terminowy) - celów, które są skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe dla podopiecznego w jego bieżącej sytuacji i które mają wyraźną skalę czasową.

SMART oznacza:

  1. Specyficzny – Cele powinny określać, co chcą osiągnąć.
  2. Mierzalny – Powinno być się w stanie zmierzyć, czy realizuje się cele, czy też nie.
  3. OsiągAlny - Czy określone cele są wykonalne i osiągalne?
  4. Realistyczny – Czy można realistycznie osiągnąć cele za pomocą posiadanych zasobów?
  5. Terminowy – Kiedy chcesz osiągnąć ustalone cele?