Στόχοι

Οι ικανότητες του προσωπικού που εμπλέκεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και της σειράς μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για μέντορες στην οικολογική βιομηχανία υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών - μεντόρων - και κατά συνέπεια την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων του βασικού προσωπικού που εμπλέκεται στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας στις επιχειρήσεις.
Στόχος είναι να προτείνει λύσεις που επικεντρώνονται στην αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση των ικανοτήτων των μεντόρων, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της συνεχιζόμενης ΕΕΚ και της εκμάθησης στο χώρο εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες.
Η επιλογή της οικολογικής βιομηχανίας ως χώρου για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΕcoMentor είναι σκόπιμη και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Last modified: Monday, 9 July 2018, 11:30 AM