Εισαγωγή στο Κεφάλαιο M1

Τώρα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων εφαρμόζει mentoring με συστηματικό τρόπο, ενσωματώνοντάς τo στην εταιρική διαχείριση και κουλτούρα. Η συστημικότητα σημαίνει την τυποποίηση της διαδικασίας mentoring μέσω:

 • καθιέρωσης σαφών αρχών, κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από έναν εργαζόμενο για να βοηθηθεί μέσω mentoring
 • ανάπτυξης της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας
 • απόκτησης ομάδας μεντόρων, δηλαδή επαγγελματιών που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τον οργανισμό (π.χ. ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέντορα και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία)
 • προσδιορισμού της πορείας της διαδικασίας - καθορισμός των αρχών για την επιλογή του μέντορα, καθορισμός και έγκριση των σκοπών mentoring, αριθμός και διάρκεια της συνεδρίασης
 • καθιέρωσης της παρακολούθησης των διαδικασιών - εντοπισμός απάντησης στις ερωτήσεις: Αναφέρει ο μέντορας την πορεία της διαδικασίας; Εάν ναι, πόσο συχνά, σε ποιο βαθμό και πώς; Πώς εφαρμόζεται στις αρχές εμπιστευτικότητας;
 • προσδιορισμού της μεθόδου επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας της εκτελεσθείσας διαδικασίας - καθορισμός του ποιος και με ποια κριτήρια αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του έργου του μέντορα.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να προγραμματιστούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας mentoring.

 

Το Κεφάλαιο 1 θα επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να γνωρίσει βασικά ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και το σχεδιασμό του mentoring. Το κεφάλαιο 1 αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες.

 • M1.01. Εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και καθοδήγησης (mentoring) κατά τη διαδικασία εκμάθησης στην εργασία
 • M1.02. Σχεδιασμός της διαδικασίας mentoring

 

Το Κεφάλαιο 1  στοχεύει να δείξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η εκμάθηση των ενηλίκων των εργαζομένων, ποια στοιχεία σχετικά με την καθοδήγηση θα πρέπει να αναλυθούν πριν από την έναρξη της εφαρμογής της διαδικασίας mentoring.

 

Εκπαιδευτική Ενότητα M1.01. Εφαρμογή των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και καθοδήγησης (mentoring) κατά τη διαδικασία εκμάθησης στην εργασία

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα επιτρέπει στους μέντορες να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • κατανόηση της αρχής της διά βίου μάθησης εντός του πλαισίου mentoring (μάθηση των εκπαιδευτών και των συμβούλων)
 • ικανότητα καθορισμού ρόλου για το μέντορα σε ένα οργανισμό/επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των καθηκόντων του
 • ικανότητα προσαρμογής των μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων στην προηγούμενη εκπαιδευτική τους εμπειρία, αλλά και στον χαρακτήρα, τις μεθόδους απόκτησης νέων πληροφοριών
 • ικανότητα ενσωμάτωσης του mentoring στις αρχές της "μάθησης"

 

Μαθησιακά αποτελέσματα εντός της εκπαιδευτικής ενότητας Μ1.01

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

 • Κατανόηση του ρόλου του μέντορα στη διαδικασία μάθησης
 • Κατανόηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • Ικανότητα εντοπισμού ποιοι τύποι μάθησης θα είναι οι πιο αποτελεσματικοί για τον εκπαιδευόμενο
 • Ικανότητα συμφωνίας σχετικά με τις αρχές και τα όρια της σχέσης mentoring
 • Να ενεργεί με τρόπο που δείχνει προθυμία να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο
 • Ανάληψη ευθύνης για την προσωπική προσέγγιση του έργου και του ρόλου του
 • Εντοπισμός των ευκαιριών mentoring

 

 

Εκπαιδευτική Ενότητα M1.02. Σχεδιασμός της διαδικασίας mentoring

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα επιτρέπει στους μέντορες να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Να αποκτήσουν την ικανότητα διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοδιάγνωσης) των αναπτυξιακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης τους με τον εργασιακό χώρο,
 • να αναγνωρίσει βασικούς προβληματισμούς για την υλοποίηση του mentoring
 • να προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη μορφή mentoring (για το οργανισμό)
 • να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού της διαδικασίας mentoring

 

Μαθησιακά αποτελέσματα εντός της εκπαιδευτικής ενότητας Μ1.02

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

 • Κατανόηση των μεθόδων προσδιορισμού των αναγκών, των σκοπών και των εκπαιδευτικών στόχων του εκπαιδευόμενου
 • Κατανόηση των μεθόδων που εφαρμόζονται προκειμένου να αναπτυχθούν και να συμφωνηθούν τα σχέδια του εκπαιδευόμενου και να εφαρμοστούν ατομικά προγράμματα εκμάθησης
 • Κατανόηση των τρόπων προετοιμασίας και συμφωνίας σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις με τον εκπαιδευόμενο σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες οργάνωσης
 • Ικανότητα προετοιμασίας για τη διαδικασία καθοδήγησης όσον αφορά το χρόνο και τους πόρους
 • Ικανότητα αναγνώρισης και προσαρμογής των στόχων και των αναγκών του εκπαιδευόμενου
 • Ικανότητα προγραμματισμού της διαδικασίας mentoring στο χώρο εργασίας

 

 • Ακρόαση και αποτελεσματική ανταπόκριση και επαλήθευση της κατανόησης
 • Εξέταση της ανάγκης του πελάτη για ενημέρωση, δέσμευση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο νομικών και οργανωτικών απαιτήσεων
 • Ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου να διενεργεί διμερή ανταλλαγή πληροφοριών και ανατροφοδότηση
 • Ενεργοποίηση του μαθητευομένου ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους του

 

 

Last modified: Friday, 19 October 2018, 10:39 AM